Art of Living Global Website

Access Art of Living websites, Art of Living Blogs, groups and lots more!

Note: If you wish to add an Art of Living site, blog, group, videos or any of your creations to this blog, please mail us the details to helpdesk@artoflivinguniverse.org

Jai Gurudev!

जीवन

                                जीवन                                                                          १८ फेब्रुवारी २००५,


जीवन होते अंधारमय, 
होते दुःखाचे भंडार, 
नव्हती प्रकाशाची साथ, 
मनात होते पर्वताएवढे दुःख, 
डोळ्यांमध्ये आश्रू होते पाझारलेले, 
जीवनाच्या वाटेवर एकटीच 
चालत होते, 
सोबतीला फक्त दुःखच होते, 
एक दिवस सोन्याचा उगवला, 
जीवन झाले गुलाबी कळी, 
रोज उमलू लागली एक-एक पाकळी, 
जेव्हा पासून साथ गुरूची मिळाली. 
-- Chitra